Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα esecretary.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της για λόγους υπηρεσιών που προσφέρει, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον χρήστη υπηρεσία και διακρίνονται σε προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κτλ, ενώ ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα νοούνται η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, το ΑΦΜ κτλ.

Η esecretary είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι χρήστες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Οι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην esecretary, να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά από την esecretary.

Η esecretary θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει, τα οποία θα έρθουν εις γνώση του από τις υποβληθείσες αιτήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η esecretary λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

H esecretary δεσμεύεται ότι δε θα ανακοινώνει/διαβιβάζει τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών που προσφέρει σε τρίτο/ους, άνευ συγκαταθέσεώς του(ς), εκτός εάν τούτο υπαγορεύεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3, πριν από την ανακοίνωση/διαβίβαση σε τρίτο/ους.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημα του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το τμήμα των ηλεκτρονικών πηγών της esecretary.gr, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ: 210 6620500 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@esecretary.gr).

Η esecretary δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της δικτυακής του πύλης και των ιστοσελίδων των υπηρεσιών του σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της δικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών πηγών της esecretary σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η esecretary δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η esecretary δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του χρήστη να μελετά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.